ತುಳುಸಿರಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ತೂಲೆ please watch www.tulusiri.com

ತುಲುಕಾತ್ರ ಪೊಸತಾದ್ ಬೈದಿನ ಒಂಜಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ www.tulusiri.com ತೂಲೆ.ತುಲುಕೋಸ್ಕರ ಯೇರ‍್ ಕೆಲ್ಸ ಮಲ್ಪುವೆರ್‌ಡಲಾ ಅಕ್‌ಲೆಗ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪುನು ಬಯಕ್‌ಗ. Editor,Ajekar.blogspot.com


Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More