ಅಜೆಕಾರ್ ಶುಭವಿ ಹೋಟೆಲುಅಜೆಕಾರ್ ಶುಭವಿ ಹೋಟೆಲು ಈಗ ಮುಂಬಯಿ ರಿಟರ್ನ್ ಸುರೇಶ ಅವರಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪದುತ್ತಿದೆ.ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಎದುರು ಶುಭವಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ.ಮರದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಲಾಗಿದ್ದ ಕೊರಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಅಂಗಡಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾಣ .ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಶೆಟ್ರ ಕನಸಿನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ಬರವುದ ...ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆಗಿದೆ.


ಚಿತ್ರ: ಶೇಖರ ಅಜೆಕಾರು

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More