ಜ್ಯೋತಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವ ಭಟ್


Welknown teachers of jyothi high school Mr.Mukhyprana(sciece and maths),Mahadeva bhat(kannada)serving here for more than three decades.

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More