ಅಜೆಕಾರು ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ

ಅಜೆಕಾರು ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಅಜನೆಂಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ತಪಸ್ಸು ಆಚರಿಸಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು ಇದ್ದುದು ಕಾರಣ ಅನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂಉ ವಾದ.ಅಜ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಸ್ಟಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವಾಲಯವಿದೆ.

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More