ಅಜೆಕಾರು ಕುರ್ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆದಿಗ್ರಾಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆದಿಗ್ರಾಮೋತ್ಸವ ಗೌರವ ನೀಡಲಾಯಿತು.
adigramotsava photo album by ravi poojary nellikatte

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More