ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು,ಶೇಖರ ಅಜೆಕಾರು,ಎಂ,ಎಸ್,ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ,ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೊದಲಾದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.




ಬೆಳದಿಂಗಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆದಾಗ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು,ಶೇಖರ ಅಜೆಕಾರು,ಎಂ,ಎಸ್,ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ,ಶೇಖರ್ ಭಂಡಾರಿ ಮೊದಲಾದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More