¦ಜ್ಯೋತಿ ಪಿ. ಯು.ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ರಮೇಶ ಕುರ್ಪಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರ


ಜ್ಯೋತಿ ಪಿ.ಯು.ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕುರ್ಪಾದಿ ಯುವ ವ್ರಂದದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ ಆದ,ಪ್ರಥಮ ಫಿಯುಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ರಮೇಶ ಕುರ್ಪಾಡಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್,ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ಪಾಡಿ, ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಅರುಣ್ ಪಿರೇರ , ಕ್ರೀಡಾನಾಯಕನಾಗಿ ವಿವಿನ್ ಮನೋಹರ್ ಸೋನ್ಸ್ ,ಕ್ರೀಡಾ ಉಪನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಡೈನಾ ಮಿನೆಜಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಧನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More