ಅಜೆಕಾರ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ೭೫ ರ ಸಂಭ್ರಮ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ
Photos:Satyaendra Ajeakr

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More