ಅಜೆಕಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳ ದಾನ ನೀಡಿದ ದಾನಿ ಸುಂದರ ನಾಯಕ್


sundara nayak who had given land to the centurian school of ajkear. Record by: shekar ajekar, camera: Immi ajekar

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More