ಅಜೆಕಾರು ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥದ ದೃಶ್ಯ


ಅಜೆಕಾರು ಶಾಲೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡೆದ ಸೈಕಲ್ ಜಾಥದ ದೃಶ್ಯ
ಚಿತ್ರ : ಸತ್ಯೆಂದ್ರ ಕಿಣಿ ಅಜೆಕಾರ್

Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More

 
Twitter Facebook Delicious Digg Favorites More